Calendar

5 Nov 2021 7.30pm Level 6 #1
12 Nov 2021 7.30pm Level 6 #2
14 Nov 2021 EOY Committee & General Meeting 1pm
19 Nov 2021 7.30pm Level 6 #3

13 Feb 2021 12.30pm Committee Meeting
13 Feb 2021 1.45pm General Meeting
25 Feb 2022 7.30pm Image Evaluation #1
4 Mar 2022 7.30pm Image Evaluation #2
6 May 2022 7.30pm  Level 1 #1
13 May 2022 7.30pm  Level 1 #2
15 May 2022 12.30pm Committee Meeting
15 May 2022 1.45 General Meeting
20 May 2022 7.30pm  Level 1 #3

4&5 Jun 2022 VAPS Convention

19 Jun 2022 1pm Committee Meeting
10 Jul 2022 1pm Committee Meeting
5 Aug 2022 7.30pm Level 3 #1
12 Aug 2022 7.30pm Level 3 #2
14 Aug 2022 12.30pm AGM
14 Aug 2022 1.45pm Guest Speaker?
19 Aug 2022 7.30pm Level 3 #3
2 Sep 2022 
7.30pm Image Evaluation #1
9 Sep 2022 7.30pm Image Evaluation #2
11 Sep 2022 12.30pm Committee Meeting
11 Sep 2022 1.45pm General Meeting
4 Nov 2022 7.30pm Level 5 #1
11 Nov 2022 7.30pm Level 5 #2
18 Nov 2022 7.30pm Level 5 #3
20 Nov 2022 12.30pm EOY Committee Meeting
20 Nov 2022 1.45pm EOY General Meeting